องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา
รายงานรายรับ-จ่ายประจำเดือน
ประชาสัมพันธ์ รายงานรับ - จ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562กองคลัง ได้จัดทำรายงานรับ - จ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเงิน ฯ ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว จึงประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา    

5 ก.ค. 62 188