องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นายอัครภูกฤษฎ์ จรัสวีรวงษ์
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (นักบริหารงานศึกษา ระดับกลาง)

นายชุมชนะ บั้งจันอัด
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (นักบริหารงานศึกษา ระดับต้น)

นางสุวรรณภี จันทร์บูรณ์
หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา (นักบริหารงานศึกษา ระดับต้น)

นางสาวกนิษฐา หมุยเฮบัว
นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ

นางสาวสมปอง ลักขษร
เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน

นางสาวจารุณี ศรีชำนาญ
ครูชำนาญการ

นางสาวนันทินี นิยมพันธ์
ครูชำนาญการนางสาวปิยภรณ์ โคตรก่ำ
ครูชำนาญการ

นางสาวฐาปนี ไทยรัมย์
ครูชำนาญการนางสาวศุภมาศ ถังทอง
ครู

-ว่าง-
ครูนางสาวสุพรรณธิภา เนื่องกระโทก
ครู


พนักงานจ้างตามภารกิจนางสาวสุวีนา คำสุข
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา

นางสาวสุภาพร ปุ้มกระโทก
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

นางสาวสุวรรณา ไขทะเล
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

นางสาวนุสรา แจ่มวงค์
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

นางกวินท์พร มณี
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

พนักงานจ้างทั่วไปนางสาวเนตรนภา ช่องงาม
ผู้ดูแลเด็ก

นางสาวประทีป ทรวงโพธิ์
ผู้ดูแลเด็ก

นางสาวนิตยา มงคลสวัสดิ์
ผู้ดูแลเด็ก

นางนิยมภรณ์ วาลตะคุ
ผู้ดูแลเด็ก

นายอภินันท์ ศรีธรรมานุสาร
ผู้ดูแลเด็ก

นางสาวฐิตาอร เปล้ากระโทก
ผู้ดูแลเด็ก

นางสาวนิฤมล ปัจจะโคนัง
ผู้ดูแลเด็ก

นางสาวนัชศัสยา เชื้อกุล
ผู้ดูแลเด็ก

นางสาวจิตรา นวลมณี
ผู้ดูแลเด็ก

นายธีระพงษ์ คงนาคพะเนา
คนงานทั่วไป

นางสาวกมลพรรณ เปล้ากระโทก
ผู้ดูแลเด็ก

-ว่าง-
คนงานทั่วไป