องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา
กองคลัง

นางสาวศุภัคชรัชต์ บุญมา
ผู้อำนวยการกองคลัง (นักบริหารงานคลัง ระดับกลาง)

นางสาวมนัสนันท์ รติธันยบูรณ์
หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี (นักบริหารงานคลัง ระดับต้น)

นางสุดาวรรณ สมรูป
หัวหน้าฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน (นักบริหารงานคลัง ระดับต้น)

ว่าง
หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ (นักบริหารงานคลัง ระดับต้น)

นางสาวนิดธิดา บุญยินดี
นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ

ว่าง
นักวิชาการพัสดุ (ปก./ชก.)

นางสาวสุพรรณ ปัญโญ
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ ชำนาญการ

นางสุรัชฎา ไผทสันติ
นักวิชาการคลัง ชำนาญการ

นางชนากานต์ อันฤดี
เจ้าพนักงานพัสดุ ชำนาญงาน

-ว่าง-
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ชำนาญงาน

นางอัจฉรานันท์ หอมชุนภิรมย์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงาน

นางสุกฤตา เรืองดำรงชัยกุล
เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน

ว่าง
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ชำนาญงานนายธวัช ซาวัน
เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานพนักงานจ้างตามภารกิจนางสาวกอบกุล แซกพุดซา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

นางสาวรุ่งอรุณ ศรีชุม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

นางสาวพิมพรรณ เจียมในเมือง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นายธีรพงษ์ เกิดสิน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

นายอนุสรณ์ สิริสี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

นายบุญเลียบ เปล้ากระโทก
พนักงานขับรถยนต์ (ผู้มีทักษะ)


พนักงานจ้างทั่วไปนายชลนาถ มินฉิมพลี
พนักงานจ้างเหมา

นายสันติภาพ วรรณจันทร์
พนักงานจ้างเหมา