องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา
หน้าที่กองการศึกษา

กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

                

      กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ งานบริหารการศึกษา งานพัฒนาการศึกษา ทั้งการศึกษาในระบบการศึกษา การศึกษานอกระบบการศึกษา และการศึกษาตามอัธยาศัย เช่น การจัดการศึกษาปฐมวัย อนุบาลศึกษา ปฐมศึกษา  มัธยมศึกษาและอาชีวศึกษา งานบริหารวิชาการด้านการศึกษา งานโรงเรียน งานกิจการนักเรียน งานการศึกษาปฐมวัย งานขยายโอกาสทางการศึกษา งานฝึกและส่งเสริมอาชีพ งานห้องสมุด งานพิพิธภัณฑ์งานเครือข่าย ทางการศึกษา งานศึกษานิเทศ งานส่งเสริมคุณภาพและมาตรฐานหลักสูตร งานพัฒนาสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา งานการศาสนา งานบำรุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น งานการกีฬาและนันทนาการ  งานกิจกรรมเด็กเยาวชนและการศึกษานอกโรงเรียน งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก งานส่งเสริมสวัสดิการสวัสดิภาพและกองทุนเพื่อการศึกษา งานบริหารบุคคลของพนักงานครูบุคลากรทางการศึกษาลูกจ้าง และพนักงานจ้าง  สังกัดสถานศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้คำแนะนำทางวิชาการ งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมายแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 2 ฝ่าย คือ

 

        1. ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม   มีหน้าที่ความรับผิดชอบ

- งานส่งเสริมศาสนา ศาสนาและวัฒนธรรม

- งานกิจกรรมทางศาสนา

- งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน

- งานส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ

- งานลูกเสือและยุวกาชาด

- งานส่งเสริมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม

- งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

 

        2. ฝ่ายบริหารการศึกษา   มีหน้าที่ความรับผิดชอบ

- งานบริหารการศึกษา

- งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

- งานข้อมูลพัฒนาการเด็ก

- งานวิชาการและส่งเสริมพัฒนาการเด็ก

- งานกิจกรรมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

- งานติดตามและประเมินผล

- งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

 

**********************