องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ

 


วิสัยทัศน์

“บริการสาธารณะครบครัน ก้าวทันเทคโนโลยีดิจิทัล ร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมส่งเสริมการกีฬา มุ่งเน้นพัฒนาศักยภาพของเด็กและเยาวชน สู่สังคมที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน” 
เป้าประสงค์

    1) องค์กรมีการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล มีระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยและประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ

    2) มีโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการที่เพียงพอต่อความต้องการและได้มาตรฐาน

    3) ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการอนุรักษ์และฟื้นฟู

    4) ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ทั้งด้านสาธารณสุข ด้านสวัสดิการสังคม ด้านความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

    5) เด็กและเยาวชนได้รับการพัฒนาศักยภาพให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ สามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความสุข เพื่อเป็นรากฐานของการพัฒนาประเทศชาติที่ยั่งยืนต่อไป

    6) เพิ่มโอกาสทางการศึกษาและยกระดับคุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐานการศึกษาชาติ

    7) กิจกรรมทางศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการอนุรักษ์และสืบสานให้คงอยู่สืบไป