องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา
รายงานรายรับ-จ่ายประจำเดือน
ประกาศ อบต.หนองบัวศาลา เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบรายงานทางการเงิน ประจำปี 2561ประกาศ อบต.หนองบัวศาลา เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบรายงานทางการเงิน ประจำปี 2561 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 ของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน

ประกาศ อบต.หนองบัวศาลา เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบรายงานทางการเงิน ประจำปี 2561 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 ของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินแฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา    

21 มิ.ย. 62 188