องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา
รายงานรายรับ-จ่ายประจำเดือน
ประกาศ เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ด้วยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) ของ อบต.หนองบัวศาลาประกาศ อบต. หนองบัวศาลา ได้จัดทำสรุปรายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ระหว่างที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2560 ถึง 28 กันยายน พ.ศ. 2561 ด้วยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS)

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา    

29 พ.ย. 61 375