องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา
รายงานรายรับ-จ่ายประจำเดือน
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา เรื่อง แผนการใช้จ่ายเงินไตรมาสที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ประกาศแผนการใช้จ่ายเงินรวมขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา ไตรมาสที่ ๓ (เมษายน ๒๕๖๑ - มิถุนายน ๒๕๖๑) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา    

22 มี.ค. 61 342