องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา
KM Knowledge Management
มอบหมายหน้าที่การงานให้รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา    

13 พ.ค. 65 125