องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา
รายงานแสดงฐานะการเงิน
ประชาสัมพันธ์ รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบการเงินอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563กองคลัง ได้จัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบการเงินอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เสร็จเรียบร้อยแล้ว สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยนยน 2563 จึงประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา    

13 พ.ย. 63 170