องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา
รายงานแสดงฐานะการเงิน
ประชาสัมพันธ์ รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563กองคลัง ได้จัดทำรายงานการรับ-จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เสร็จเรียบร้อยแล้ว สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 จึงประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา    

13 พ.ย. 63 150