องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา
รายงานแสดงฐานะการเงิน
ประชาสัมพันธ์ รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายรับรายจ่าย ไตรมาสที่ 1-4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2563กองคลัง จัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานสิ้นสุดระยะเวลาการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1-4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ช่วงระหว่าง เดือนตุลาคน 2562 ถึง เดือนกันยนยน 2563 เพื่อความถูกต้องตามระเบียบฯ

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา    

13 พ.ย. 63 156