องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา
รายงานแสดงฐานะการเงิน
ประชาสัมพันธ์ รายงานแผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564กองคลัง อบต. หนองบัวศาลา ได้รวมรวมแผนการใช้จ่ายเงินของแต่ละหน่วยงานเป็นแผนการใช้จ่ายเงินรวมของ อบต.ฯ ประจำไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม 2563-ธันวาคม 2563) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา    

13 พ.ย. 63 143