องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา
รายงานแสดงฐานะการเงิน
ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลรายรับ-รายจ่าย ประจำไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แก่สมาชิกสภา อบต.

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา    

22 ก.ย. 63 160