องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา
รายงานแสดงฐานะการเงิน
ประกาศ เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงินประจำปี 2562 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 ของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา    

19 มี.ค. 63 145