องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา
รายงานแสดงฐานะการเงิน
ประกาศ เรื่อง ปรับปรุงแผนการใช้จ่ายเงินไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บเงิน และการตรวจรับเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547หมวด 4 การเบิกจ่ายเงิน ข้อ 38 การเบิกจ่ายเงินตามงบประมาณรายจ่ายฯ

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา    

7 ม.ค. 63 143