องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา
รายงานแสดงฐานะการเงิน
ประกาศ เรื่อง สรุปผลรายจ่ายจริงกับแผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจรับเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 หมวด 4 การเบิกเงิน ข้อ 38 ฯ จึงประกาศใช้จ่ายเงินรวมฯ

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา    

7 พ.ย. 62 159