องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา
รายงานแสดงฐานะการเงิน
ประกาศ เรื่อง รายงานการรับจ่ายเงินประจำปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และแก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 40 เมื่อสิ้นปีงบประมาณให้ อปท.ประกาศรายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณที่สิ้นสุด จึงประกาศฯ

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา    

30 ต.ค. 62 160