องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา
รายงานแสดงฐานะการเงิน
ประกาศ เรื่อง งบแสดงฐานะการเงินและงบการเงินอื่นๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด้วยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS)ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจรับเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และแก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 10 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา    

30 ต.ค. 62 150