องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา
รายงานแสดงฐานะการเงิน
ประกาศ เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานโครงการเศรษฐกิจชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการดำเนินงานโครงการเศรษฐกิจชุมชน พ.ศ. 2541 และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2543 ข้อ 28(2) อบต. หนองบัวศาลา ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ตามประกาศ

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา    

1 ต.ค. 62 144