องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา
รายงานแสดงฐานะการเงิน
รายงานผลการดำเนินงานด้วยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2562ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจรับเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558 หมวด 11 ข้อ 105ฯจึงประชาสัมพันธ์เพื่อทราบฯ

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา    

2 ส.ค. 62 204