องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา
รายงานแสดงฐานะการเงิน
ประกาศ เรื่อง รายงานสรุปผลรายจ่ายตามงบประมาณกับแผนการใช้จ่ายเงินไตรมาสที่ 1-3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ฯลฯ บัดนี้ ได้สิ้นสุดรอบระยะเวลาการเบิกจ่าย ไตรมาสที่ 1-3 (ตุลาคม 2561 - มิถุนายน 2562 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กองคลังได้จัดทำรายงานสรุปผลรายจ่ายกับแผนการใช้จ่ายเงินฯ

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา    

5 ก.ค. 62 192