องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา
รายงานแสดงฐานะการเงิน
งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับและเงินสะสม ณ 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2559

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา    

8 พ.ค. 61 394