องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา
รายงานรายรับ-จ่ายประจำเดือน
ประชาสัมพันธ์ รายงานรายรับ-รายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือน เงินประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2564 เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงินฯ

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา    

18 ต.ค. 64 169