องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP)
การแสดงเอกสาร

ระหว่างวันที่  
ถึงวันที่   

ค้นหาจากข้อความ  

      


ลำดับที่ วันที่ หมวดหมู่ รายการ
6130 ต.ค. 2566ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา จ้างโครงการสนับสนุนงบประมาณโครงการอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองตาคง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6230 ต.ค. 2566ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา จ้างโครงการสนับสนุนงบประมาณอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6330 ต.ค. 2566ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา จ้างโครงการสนันสนุุนงบประมาณอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองบัวศาลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6430 ต.ค. 2566ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา จ้างโครงการสนับสนุนงบประมาณโครงการอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอ่างหนองแหน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6530 ต.ค. 2566ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะทะเบียน ๘๗-๙๐๒๓ (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6630 ต.ค. 2566ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๖ ภาคเรียนที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6731 ต.ค. 2566ร่างเอกสารประกวดราคาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายใย-ทางหลวงแผ่นดิน ๒๙๐ (ช่วงที่ ๒) หมู่ที่ ๗ บ้านใหม่หนองแหน (ตามแบบที่ อบต.กำหนด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
6830 ต.ค. 2566ร่างเอกสารประกวดราคาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเกื้อกูล-บ้านดิน (ช่วงที่ ๑) หมู่ที่ ๕ บ้านอ่างหนองแหน (ตามแบบที่ อบต.กำหนด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
6926 ต.ค. 2566ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว รายการถังขยะแบบพลาสติก ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ลิตร (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7026 ต.ค. 2566ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ศูนย์บริการร่วม/ศูนยย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7124 ต.ค. 2566ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง สำหรับรถบรรทุกขยะ ทะเบียน ๘๙-๙๙๓๘ (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7224 ต.ค. 2566แผนการจัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา ปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เป็นผิวจราจรถนนลาดยาง Asphaltic จากแยกศาลตาปู่-บ้านนายนคร ถั่วกระโทก (ช่วงที่ ๒) หมู่ที่ ๗ บ้านใหม่หนองแหน (ตามแบบที่ อบต.กำหนด) หมู่ที่ ๕ บ้านอ่างหนองแหน (ตามแบบที่ อบต.กำหนด)
7312 ต.ค. 2566ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา จ้างปรับปรุงและซ๋อมแซมศาลาพักผู้โดยสารทางเข้าหมู่บ้านหนองตาคง หมู่ที่ ๘ บ้านหนองตาคง (ตามแบบที่ อบต.กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7411 ต.ค. 2566ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา จ้างปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เป็นผิวจราจรถนนลาดยาง Asphaltic ซอยเพลินพิศ หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองตะลุมปุ๊กใหม่ (ตามแบบที่ อบต.กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7511 ต.ค. 2566ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา จ้างปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เป็นผิวจราจรถนนลาดยาง Asphaltic ซอยบ้านยายปั่น หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองตะลุมปุ๊กใหม่ (ตามแบบที่ อบต.กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7610 ต.ค. 2566ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา จ้างก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ หมูที่ ๑ บ้านหนองตะคลอง (ตามแบบที่ อบต.กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7729 ก.ย. 2566ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ขาว-ดำ (กองการศึกษาฯ) ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7829 ก.ย. 2566ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ขาว-ดำ (กองสาธารณสุขฯ) ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7929 ก.ย. 2566ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา เช่าเครื่องถ่ายเอกสารสี (กองช่าง) ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8029 ก.ย. 2566ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา เช่าเครื่องถ่ายเอกสารขาว - ดำ (กองคลัง) ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง