องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP)
การแสดงเอกสาร

ระหว่างวันที่  
ถึงวันที่   

ค้นหาจากข้อความ  

      


ลำดับที่ วันที่ หมวดหมู่ รายการ
18123 ส.ค. 2566ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ศพด.อบต.หนองบัวศาลา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18222 ส.ค. 2566ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา จ้างเหมายานพาหนะเพื่อเดินทางตามโครงการฝึกอบรมสตรีและแม่บ้าน เกี่ยวกับการบริหารจัดการครัวเรือนตำบลหนองบัวศาลา พ่อแม่ยุคใหม่เข้าถึงเข้าใจวัยรุ่น ยุค ๒๐๒๓ (กองสวัสดิการสังคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18322 ส.ค. 2566ร่างเอกสารประกวดราคาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็๋ก จากสามแยกบ้านนายโก๊ะ-หลังวัดหนองตะลุมปุ๊ก หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองตะลุมปุ๊กใหม่ (ตามแบบที่ อบต.กำหนด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
18418 ส.ค. 2566ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน ๘๗-๕๗๓๗ (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18518 ส.ค. 2566ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน ๘๘-๘๗๐๕ (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18617 ส.ค. 2566ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง สำหรับรถยนต์ทะเบียน นค-๗๕๐๖ (กองสาธารสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18717 ส.ค. 2566ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน ๘๙-๗๒๗๙ (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18817 ส.ค. 2566ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว รายการตู้เย็น ขนาด ๗ คิวบิกฟุต (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18917 ส.ค. 2566ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา จ้างปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เป็นผิวจราจรถนนลาดยาง Asphaltic จากหน้าหมู่บ้านอยู่สบาย-หมู่บ้านไอซ์แลนด์ หมู่ที่ 10 บ้านหนองตะลุมปุ๊กใหม่ (ตามแบบที่ อบต.กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19017 ส.ค. 2566ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา จ้างปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เป็นผิวจราจรถนนลาดยาง Asphaltic จากแยกศาลตาปู่-บ้านนายนคร (ช่วงที่ 1) หมู่ที่ 7 บ้านใหม่หนองแหน (ตามแบบที่ อบต.กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19117 ส.ค. 2566ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา จ้างปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เป็นผิวจราจรถนนลาดยาง Asphaltic จากทางหลวงแผ่นดิน 224- บ้านนายประมวล เกาทัน หมู่ที่ 4 บ้านหนองบัวศาลา (ตามแบบที่ อบต.กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19216 ส.ค. 2566ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา จ้างงานซ่อมแซมระบบระบายน้ำ จากบล็อกคอนเวิร์ส-ศาลา SML หมู่ที่ ๘ บ้านหนองตาคง (ตามแบบที่ อบต.กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19316 ส.ค. 2566ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการเก้าอี้สำนักงาน (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19416 ส.ค. 2566ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ (ศพด.หนองตาคง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19515 ส.ค. 2566ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา ซื้อโครงการสนับสนุนiค่าจัดการเรียนการสอน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองตาคง (รายหัว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19610 ส.ค. 2566ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๗ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19710 ส.ค. 2566ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19810 ส.ค. 2566ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างป้ายทางเข้าหมู่บ้านหนองตาคง หมู่ที่ ๘ บ้านหนองตาคง (ตามแบบที่ อบต.กำหนด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1993 ส.ค. 2566ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน เดือน สิงหาคม ๒๕๖๖ (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2008 ส.ค. 2566ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง สำหรับรถยนต์ทะเบียน ๘๕-๔๓๔๖ (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง