องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา

 

นายจำเริญ  เปล้ากระโทก

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

หนองบัวศาลา

โทร. 081-9662371

 


องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา

 

นางสาวสุกัญญา   ด่านกระโทก
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล 

โทร 080 386 2711

 


ภาพกิจกรรม

     วันที่ 23 – 24 มกราคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลานำโดยนายจำเริญ เปล้ากระโทก นายก อบต.สั่งการให้นางสาวสุกัญญา ด่านกระโทก ปลัด อบต.นายอัครภูกฤ..>>>

     วันที่ 23 มกราคม 2566 กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา ดำเนินการด้านสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานเพื่อบริการสาธารณะให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลหนองบัวศาลาโ..>>>

     วันที่ 23 มกราคม 2566 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา ดำเนินงานรักษาความสะอาดกวาดมูลฝอยและตัดหญ้าริมทางสาธารณะ เพื่อปรับปร..>>>

ข่าวประชาสัมพันธ์
1 ประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง “สุจริต โปร่งใส องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา ใสสะอาด 2566” และ “งดรับ งดให้” ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา
2 ประกาศ เรื่อง ระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา
3 ประชาสัมพันธ์ โครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น "การทำข้าวเกรียบจากเห็ด" ประจำปีงบประมาณ 2566องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา
4 ประชาสัมพันธ์ การขยายระยะเวลาการลงทะเบียนโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา
5 ประชาสัมพันธ์ วารสารรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2564 ประจำปีงบประมาณ 2565องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา
ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง
 1. ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการ รถกระเช้า พร้อมกระเช้าไฟเบอร์กลาส จำนวน 1 คัน (สำนักปลัด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา 11 ม.ค. 66 15
 2. ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน แบบตอกเสาเข็ม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอ่างหนองแหน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา 10 ม.ค. 66 16
 3. ประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการ รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา 9 ม.ค. 66 24
 4. ประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะ แบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา 29 ธ.ค. 65 29
 5. ประกาศร่าง TOR เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด๋กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน แบบตอกเสาเข็ม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอ่างหนองแหน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา 28 ธ.ค. 65 24
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง
 1. ประกาศ เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา 23 ม.ค. 66 6
 2. ประกาศ เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา 23 ม.ค. 66 5
 3. ประกาศ เรื่อง ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากหมู่บ้านธนาภา-ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1111 หมู่ที่ 8 บ้านหนองตาคง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา 9 ม.ค. 66 16
 4. ประกาศ เรื่อง ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา 23 ธ.ค. 65 22
 5. ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา 23 ธ.ค. 65 25
วีดีโอ กิจกรรม

อ่านทั้งหมด
ข่าวจัดซื้อ จัดจ้างภาครัฐ EGP
  1.  [ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาฯ] ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (ฝ่ายนโยบายและแผน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   อ่าน 0
  2.  [ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาฯ] ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง สำหรับรถบรรทุกขยะ ทะเบียน ๘๙-๘๖๕๓ (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 5
  3.  [ประกาศราคากลาง วิธี เฉพาะเจาะจง] จ้างเหมายานพาหนะเพื่อเดินทางตามโครงการอบรมและศึกษาดูงานแกนนำด้านสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 5
  4.  [ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาฯ] จ้างเหมายานพาหนะเพื่อเดินทางตามโครงการอบรมและศึกษาดูงานแกนนำด้านสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 7
  5.  [ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาฯ] ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 8

รายงานรายรับ-จ่ายประจำเดือน
 1. ประชาสัมพันธ์ รายงานรายรับ-รายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือน ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา 23 ม.ค. 66 13
 2. ประชาสัมพันธ์ รายงานรายรับ-รายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือน ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา 16 ธ.ค. 65 36
 3. ประชาสัมพันธ์ รายงานรายรับ-รายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือน ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา 10 พ.ย. 65 54
 4. ประชาสัมพันธ์ รายงานรายรับ-รายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือน ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา 11 ต.ค. 65 72
 5. ประชาสัมพันธ์ รายงานรายรับ - รายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือน ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา 22 ก.ย. 65 85
 6. ประชาสัมพันธ์ รายงานรายรับ-รายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือน ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา 18 ส.ค. 65 94
รายงานแสดงฐานะการเงิน
 1. ประกาศ เรื่อง งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา ด้วยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา 3 ม.ค. 66 18
 2. รายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 Annual Report 2022 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา 3 ม.ค. 66 25
 3. ประกาศ เรื่อง แผนการใช้จ่ายเงินไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม 2565- ธันวาคม 2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา 16 พ.ย. 65 45
 4. ประกาศ เรื่อง สรุปผลรายจ่ายจริงกับแผนการใช้จ่ายเงินและงบประมาณ ไตรมาสที่ 1-4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา 16 พ.ย. 65 44
 5. ประกาศ เรื่อง ปรับปรุงแผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา 16 พ.ย. 65 41
 6. ประกาศ เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับและเงินสะสม ไตรมาสที่ 1-4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา 28 ต.ค. 65 60
กิจการสภา/รายงานการประชุมสภา
 1. ประกาศเรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา 17 ม.ค. 66 7
 2.
ประกาศเรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2565 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา 12 ม.ค. 66 10
 3.
.ประกาศเรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2565 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา 12 ม.ค. 66 6
 4.
ประกาศเรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 และครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2565 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา 12 ม.ค. 66 8
 5.
หนังสืออนุญาตให้ขยายเวลาประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2565 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา 12 ม.ค. 66 6
ประกาศคำสั่ง
 1. ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ2566 ประจำเดือน มกราคม 2566 ครั้งที่ 1 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา 17 ม.ค. 66 8
 2.
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี พ.ศ. 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา 10 ม.ค. 66 11
 3.
ประกาศ เรื่อง ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ. 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา 10 ม.ค. 66 8
 4.
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ2566 ประจำเดือน ธันวาคม 2565 ครั้งที่ 2 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา 5 ม.ค. 66 14
 5.
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ2566 ประจำเดือน ธันวาคม 2565 ครั้งที่ 1 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา 20 ธ.ค. 65 21
สถิติ
ip ของคุณ คือ 44.192.247.184
ออนไลน์ 1 คน
ผู้เข้าชมวันนี้ 74 คน
ผู้เข้าชมเดือนนี้ 1665 คน
ผู้เข้าชมปีนี้ 1665 คน
ผู้เข้าชมทั้งหมด 57143 คน
เริ่มนับ วันที่ 1 พ.ย. 2563

ผลิตภัณฑ์ OTOP

  
  
  
  
  

แหล่งท่องเที่ยว


  
  
  
  
  

เว็บลิงค์