องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา

“บริการสาธารณะครบครัน ก้าวทันเทคโนโลยีดิจิทัล ร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมส่งเสริมการกีฬา มุ่งเน้นพัฒนาศักยภาพของเด็กและเยาวชน สู่สังคมที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน”


องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา

 

นายจำเริญ  เปล้ากระโทก

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

หนองบัวศาลา

โทร. 081-9662371

 


องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา

 

นางสาวสุกัญญา   ด่านกระโทก
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล 

โทร 080 386 2711

 


ภาพกิจกรรม

     องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา ประชาสัมพันธ์ ประกาศ เรื่อง งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา ด้วยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์..>>>

     องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา ประชาสัมพันธ์รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 1 - 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566..>>>

     วันที่ 22 พฤศจิกายน 2566องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลานำโดยนายจำเริญ เปล้ากระโทก นายก อบต.มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่ด..>>>

ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง
 1. ประกาศร่าง TOR เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนางดอกไม้ - หมู่บ้านเจเจแลนด์ หมู่ที่ 8 บ้านหนองตาคง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา 30 พ.ย. 66 11
 2. การเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้าง โครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนางดอกไม้ - หมู่บ้านเจเจแลนด์ หมู่ที่ 8 บ้านหนองตาคง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา 30 พ.ย. 66 10
 3. ประกาศร่าง TOR เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายวันชัย โหมกศาลา - สามแยกวัดบ้านหนองตาคง หมู่ที่ 8 บ้านหนองตาคง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา 28 พ.ย. 66 14
 4. การเปิดเผยราคากลาง โครงการ วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายวันชัย โหมกศาลา - สามแยกวัดบ้านหนองตาคง หมู่ที่ 8 บ้านหนองตาคง ตำบลหนองบัวศาลา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา 28 พ.ย. 66 13
 5. ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากป่าช้า-เขตติดต่อตำบลหนองระเวียง (ช่วงที่ 3 ) หมู่ที่ 4 บ้านหนองบัวศาลา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา 24 พ.ย. 66 20
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง
 1. ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายใย - ทางหลวงแผ่นดิน 290 (ช่วงที่ 2 ) หมู่ที่ 7 บ้านใหม่หนองแหน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา 27 พ.ย. 66 16
 2. ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสำนักแม่ชี หมู่ที่ 10 บ้านหนองตะลุมปุ๊กใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา 24 พ.ย. 66 19
 3. ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเกื้อกูล-บ้านดิน (ช่วงที่ 1 ) หมู่ที่ 5 บ้านอ่างหนองแหน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา 22 พ.ย. 66 20
 4. ประกาศ เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2566 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา 20 พ.ย. 66 20
 5. ประกาศ เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2566 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา 20 พ.ย. 66 19
วีดีโอ กิจกรรม

อ่านทั้งหมด
ข่าวจัดซื้อ จัดจ้างภาครัฐ EGP
  1.  [ร่างเอกสารประกวดราคาฯ] ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนางดอกไม้-หมู่บ้านเจเจแลนด์ หมู่ที่ ๘ บ้านหนองตาคง (ตามแบบที่ อบต.กำหนด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   อ่าน 9
  2.  [ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาฯ] ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน เดือนธันวาคม ๒๕๖๖ ภาคเรียนที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 22
  3.  [ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาฯ] จ้างซ่อมแซมฝาตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ หน้าหมู่บ้านดีลิฟวิ่ง หมู่ที่ ๔ บ้านหนองบัวศาลา (ตามแบบที่ อบต.กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 10
  4.  [ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาฯ] จ้างซ่อมแซมผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณรอบฝาบ่อพักน้ำ หมู่ที่ ๓ บ้านหนองปลิง (ตามแบบที่ อบต.กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 11
  5.  [ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาฯ] จ้างซ่อมแซมฝาตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ สามแยกซอยบังอร ๑ หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองตะลุมปุ๊กใหม่ (ตามแบบที่ อบต.กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 11

รายงานรายรับ-จ่ายประจำเดือน
 1. ประชาสัมพันธ์ รายงานรายรับ-รายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือน ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา 9 พ.ย. 66 37
 2. ประชาสัมพันธ์ รายงานรายรับ รายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือน ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา 20 ต.ค. 66 51
 3. ประชาสัมพันธ์ รายงานรายรับ รายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือน ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา 15 ก.ย. 66 84
 4. ประชาสัมพันธ์ รายงานรายรับ - รายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือน ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา 22 ส.ค. 66 114
 5. ประชาสัมพันธ์ รายงานรายรับ-รายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือน ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา 17 ก.ค. 66 123
 6. ประชาสัมพันธ์ รายรับ-รายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือน ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา 13 มิ.ย. 66 153
กิจการสภา/รายงานการประชุมสภา
 1. ประกาศเรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา 18 ต.ค. 66 46
 2.
ประกาศเรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา 28 ก.ย. 66 69
 3.
ประกาศเรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา 11 ก.ย. 66 85
 4.
ประกาศเรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา 22 ส.ค. 66 99
 5.
ประกาศเรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา 22 ส.ค. 66 90
ประกาศคำสั่ง
 1. รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ประจำเดือน พฤศจิกายน ครั้งที่ 1 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา 20 พ.ย. 66 19
 2.
รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำตุลาคม 2566 ครั้งที่ 2 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา 2 พ.ย. 66 37
 3.
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา เรื่อง จัดตั้งศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา 19 ต.ค. 66 54
 4.
รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำตุลาคม 2566 ครั้งที่ 1 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา 16 ต.ค. 66 41
 5.
รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำกันยายน 2566 ครั้งที่ 2 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา 3 ต.ค. 66 76
รวมลิงค์
กระดาน ถาม-ตอบ
สมัครเลยวันนี้ แล้วพบกับการผจญภัยและความสนุกเสียงเปล่าที่คุณไม่ควรพลาด!  สล็อต noname 888 โดย 22 21 พ.ย. 66 0 29
สมัครเลยวันนี้เพื่อพบกับการผจญภัยและความสนุกที่ไม่ควรพลาด!   [url]ซุปเปอร์สล็อต[/url] โดย 22 21 พ.ย. 66 0 16
ร่วมสร้างประสบการณ์ที่ท่านจะไม่ลืมและรับรองความสนุกจนท่านไม่อยากหยุดเล่น! ซุปเปอร์สล็อต [url][/url] โดย โทยะ 20 พ.ย. 66 0 18
เปิดประสบการณ์การเล่นเกมออนไลน์ใหม่หรือพัฒนาทักษะของคุณในเกมที่เรามีให้ ไม่ว่าคุณจะเป็นเล่นเกมมือให... โดย โทยะ 20 พ.ย. 66 0 18
อย่ารอช้า! เริ่มสนุกสนานกับเราวันนี้และเป็นส่วนหนึ่งของความสนุกและความตื่นเต้นในโลกเกมออนไลน์ของเรา!... โดย โทยะ 15 พ.ย. 66 0 23
สล็อตแตกง่าย โดย สล็อตแตกง่าย 27 ต.ค. 66 0 60
อยากทราบว่ามีรางวัลที่ได้รับจาก อปท. บ้างไหมคะ โดย กัญญาณัฐ 6 ก.พ. 66 1 306
สถิติ
ip ของคุณ คือ 44.212.94.18
ออนไลน์ 1 คน
ผู้เข้าชมวันนี้ 24 คน
ผู้เข้าชมเดือนนี้ 97 คน
ผู้เข้าชมปีนี้ 26126 คน
ผู้เข้าชมทั้งหมด 81604 คน
เริ่มนับ วันที่ 1 พ.ย. 2563

ผลิตภัณฑ์ OTOP

  
  
  
  
  

$organ
แหล่งท่องเที่ยว


  
  
  
  
  

เว็บลิงค์