องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา

“บริการสาธารณะครบครัน ก้าวทันเทคโนโลยีดิจิทัล ร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมส่งเสริมการกีฬา มุ่งเน้นพัฒนาศักยภาพของเด็กและเยาวชน สู่สังคมที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน”


องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา

 

นายจำเริญ  เปล้ากระโทก

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

หนองบัวศาลา

โทร. 081-9662371

 


องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา

 

นางสาวสุกัญญา   ด่านกระโทก
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล 

โทร 080 386 2711

 


ภาพกิจกรรม

     วันที่ 6 มิถุนายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลานำโดยนายจำเริญ เปล้ากระโทก นายก อบต. คณะผู้บริหาร นางสาวสุกัญญา ด่านกระโทก ปลัด อบต.เรียกประชุม..>>>

     วันที่ 5 มิถุนายน 2566 เวลา 17.00 น.องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลานำโดยนายจำเริญ เปล้ากระโทก นายก อบต.นายประเดิม จงแก้ว รองนายก อบต. นางสาววรรธนะภัค..>>>

     วันที่ 2 มิถุนายน 2566 เวลา 17.00 น.องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลานำโดยนายจำเริญ เปล้ากระโทก นายก อบต.นายประเดิม จงแก้ว รองนายก อบต. นางสาวสุกัญญา ด..>>>

ข่าวประชาสัมพันธ์
1 อบต.หนองบัวศาลา บริการรับชำระภาษีนอกสถานที่ ตามโครงการบริการชำระภาษีนอกสถานที่ ปี 2566
2 
ประกาศรายชื่อนักเรียน นักศึกษา ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกทำงานให้มีรายได้ระหว่างเรียนในช่วงปิดภาคเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา
3 ประกาศกำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา
4 ประกาศขยายระยะการรับสมัครนักเรียน นักศึกษา ทำงานให้มีรายได้ระหว่างเรียนในช่วงปิดภาคเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา
5 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา เรื่อง วิธีการแสดงใบอนุญาตโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2566องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา
ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง
 1. ประกาศร่าง TOR เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เป็นผิวจราจรถนนลาดยาง Aaphaltic จากบ้านนางล้อม สงค์ไพร -บ้านนายทรง นีกระโทก หมู่ที่ 7 บ้านใหม่หนองแหน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา 6 มิ.ย. 66 3
 2. การเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้าง โครงการ ปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เป็นผิวจราจรถนนลาดยาง Asphaltic จากบ้านนางล้อม สงค์ไพร - บ้านนายทรง นีกระโทก หมู่ที่ 7 บ้านใหม่หนองแหน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา 6 มิ.ย. 66 3
 3. ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างหลังคาครอบสนามเด็กเล่น ศพด.หนองตาคง (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา 1 พ.ค. 66 42
 4. ประกาศร่าง TOR เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างหลังคาครอบสนามเด็กเล่น ศพด.หนองตาคง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา 21 เม.ย. 66 60
 5. การเปิดเผยราคากลาง โครงการ ก่อสร้างหลังคาครอบสนามเด็กเล่น ศพด.หนองตาคง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา 21 เม.ย. 66 46
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง
 1. ประกาศ เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2566 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา 6 มิ.ย. 66 3
 2. ประกาศ เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2566 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา 3 พ.ค. 66 40
 3. ประกาศ เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2566 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา 11 เม.ย. 66 53
 4. ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง หรือ ผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญา หรือ ข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม -มีนาคม พ.ศ. 2566) องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา 11 เม.ย. 66 44
 5. ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญา หรือ ข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา 11 เม.ย. 66 47
วีดีโอ กิจกรรม

อ่านทั้งหมด
ข่าวจัดซื้อ จัดจ้างภาครัฐ EGP
  1.  [ประกาศราคากลาง วิธี เฉพาะเจาะจง] จ้างเหมายานพาหนะเพื่อเดินทางตามโครงการอบรมส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาบทบาทสตรีและผู้นำชุมชนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงและศึกษาดูงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (กองสวัสดิการสังคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   อ่าน 6
  2.  [ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาฯ] ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน เดือนพฤษภาคม - มิถุนายน ๒๕๖๖ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 4
  3.  [ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาฯ] ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๙ รายการ สำหรับรถบรรทุกขยะทะเบียน ๘๘-๘๗๐๕ (กองสาธาณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 5
  4.  [ประกาศราคากลาง วิธี เฉพาะเจาะจง] ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน เดือนพฤษภาคม - มิถุนายน ๒๕๖๖ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 5
  5.  [ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาฯ] จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลรณรงค์ให้ความรู้ป้องกันโรคไข้เลือดออก (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 12

รายงานรายรับ-จ่ายประจำเดือน
 1. ประชาสัมพันธ์ รายงานรายรับ-รายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือน ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา 12 พ.ค. 66 24
 2. ประชาสัมพันธ์รายงานรายรับ รายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือน ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ.2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา 11 เม.ย. 66 52
 3. ประชาสัมพันธ์ รายงานรายรับ รายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา 15 มี.ค. 66 60
 4. ประชาสัมพันธ์รายงานรายรับ รายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือน ประจำเดือน มกราคม พ.ศ.2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา 20 ก.พ. 66 82
 5. ประชาสัมพันธ์ รายงานรายรับ-รายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือน ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา 23 ม.ค. 66 109
 6. ประชาสัมพันธ์ รายงานรายรับ-รายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือน ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา 16 ธ.ค. 65 133
รายงานแสดงฐานะการเงิน
 1. รายงานตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 ของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา 30 พ.ค. 66 13
 2. ประกาศ เรื่อง แผนการใช้จ่ายเงินไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา 24 มี.ค. 66 62
 3. ประกาศ เรื่อง แผนการใช้จ่ายเงินไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา 3 ก.พ. 66 96
 4. ประกาศ เรื่อง สรุปผลรายจ่ายตามงบประมาณกับแผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา 3 ก.พ. 66 101
 5. ประกาศ เรื่อง งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา ด้วยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา 3 ม.ค. 66 130
 6. รายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 Annual Report 2022 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา 3 ม.ค. 66 122
กิจการสภา/รายงานการประชุมสภา
 1. หนังสืออนุญาตให้ขยายเวลาประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา 21 พ.ค. 66 13
 2.
ประกาศเรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา 9 พ.ค. 66 25
 3.
ประกาศเรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2566 20 เม.ย. 66 38
 4.
ประกาศเรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2566 และสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2567 20 เม.ย. 66 29
 5.
ประกาศเรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2565 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา 13 มี.ค. 66 52
ประกาศคำสั่ง
 1. รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน พฤษภาคม 2566 ครั้งที่ 2 (16-31 พ.ค.66) องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา 2 มิ.ย. 66 13
 2.
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน พฤษภาคม 2566 ครั้งที่ 1 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา 24 พ.ค. 66 14
 3.
รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ประจำงวดวันที่ 16-30 เมษายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา 1 พ.ค. 66 29
 4.
รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ที่มาลงทะเบียนระหว่างวันที่ 16-31 มีนาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา 4 เม.ย. 66 40
 5.
ประกาศ เรื่อง รับสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา 7 มี.ค. 66 60
สถิติ
ip ของคุณ คือ 3.238.118.27
ออนไลน์ 2 คน
ผู้เข้าชมวันนี้ 66 คน
ผู้เข้าชมเดือนนี้ 336 คน
ผู้เข้าชมปีนี้ 12899 คน
ผู้เข้าชมทั้งหมด 68377 คน
เริ่มนับ วันที่ 1 พ.ย. 2563

ผลิตภัณฑ์ OTOP

  
  
  
  
  

แหล่งท่องเที่ยว


  
  
  
  
  

เว็บลิงค์